تحقیق درمورد سطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

(مجرد
دخترمجرد
7.900-
2.14
001/0

مرد متاهل
13.550-
2.14
001/0

زن متاهل
17.550-
2.14
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
7.900
2.14
001/0

مرد متاهل
5.650-
2.14
010/0

زن متاهل
9.650-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
13.55
2.14
001/0

دختر مجرد
5.610
2.14
010/0

زن متاهل
4-
2.14
066/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
17.550
2.14
001/0

پسر مجرد
9.650
2.14
001/0

مرد متاهل
4
2.14
066/0

تنها بین زن متاهل با مرد متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد .
فرضیه هفتم : دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی تاثیر دارد.
در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. امتیاز 0تا 9 نشان دهنده ی سلامت کامل شما در روابط میان فردی و ارتباطات شما در محیط کاری است.امتیاز 10تا 15 نشان دهنده ی سلامت نسبی در روابط میان فردی و ارتباطات کاری شماست. امتیاز 16 تا 21 نشان دهنده ی این است که در روابط میان فردی دچار مشکل بوده و همچنین در موقعیتهای کاری خود دائماً دچار مشکل می گردد. لذا یادگیری مهارتهای میان فردی توصیه می گردد.
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
32.238
270.61
3
001/0

درون گروهی

8.40
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
3.450-
916/0
001/0

مرد متاهل
7.35-
916/0
001/0

زن متاهل
7.850
916/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
3.450
2.14
001/0

مرد متاهل
3.900
2.14
0010/0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوعاوراق قرضه، گروه همسالان، توسعه دانش، احتمال نکول

زن متاهل
4.40-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
7.35
2.14
001/0

دختر مجرد
3.90
2.14
010/0

زن متاهل
500/0
2.14
587/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
780/0
2.14
001/0

پسر مجرد
4.440
2.14
001/0

مرد متاهل
500/0-
2.14
587/0
در کنش اجتماعی تنها بین زن و مرد متاهل تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه هشتم:اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد
جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
28.84
19.117
3
001/0

درون گروهی

618/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-20: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
2.1
245/0
001/0

زن متاهل
2
245/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
850/0
245/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
2.1
245/0
001/0

دختر مجرد
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
001/0
245/0
001/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
850/-
245/0
001/0

پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
001/0
245/0
001/0
پس اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه نهم :به نظر می رسد نگرش خانواده ی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج رابطه تاثیر دارد.

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی تحول گرا، آزمون و خطا

نظر داریم، ولی ما در مورد مفهوم سومی با هم اختلاف داریم؛ برنز رهبری تحول گرا و تبادلی را در دو سر مخالف یک پیوستار می بیند، ولی ما در عمل مشاهده کرده ایم که افرادی بوده اند که تا مقداری از هر دو نوع سبک رهبری یاد شده را از خود به نمایش گذارده […]

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، ترک فعل، اجتماع اسباب، حقوق جزا

دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و به حقوق مالی ضرر برسد، ضرر مالی […]

Learn More

مقاله درمورد دانلود p.، 1997,، (Leppihalme,، allusion

Leppihalme (1997, p. 70). The following section introduces Leppihalme’s lists of strategies for translating allusions. 2.7.4. Strategies for translating Allusions According to Leppihalme (1997, p. 24) there is a difference between PN allusions and KP allusions. She also noted that potential strategies for these two groups are slightly different. She again proposed this is due […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید