تحقیق درمورد سطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

دانلود پایان نامه

(مجرد
دخترمجرد
7.900-
2.14
001/0

مرد متاهل
13.550-
2.14
001/0

زن متاهل
17.550-
2.14
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
7.900
2.14
001/0

مرد متاهل
5.650-
2.14
010/0

زن متاهل
9.650-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
13.55
2.14
001/0

دختر مجرد
5.610
2.14
010/0

زن متاهل
4-
2.14
066/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
17.550
2.14
001/0

پسر مجرد
9.650
2.14
001/0

مرد متاهل
4
2.14
066/0

تنها بین زن متاهل با مرد متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد .
فرضیه هفتم : دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی تاثیر دارد.
در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. امتیاز 0تا 9 نشان دهنده ی سلامت کامل شما در روابط میان فردی و ارتباطات شما در محیط کاری است.امتیاز 10تا 15 نشان دهنده ی سلامت نسبی در روابط میان فردی و ارتباطات کاری شماست. امتیاز 16 تا 21 نشان دهنده ی این است که در روابط میان فردی دچار مشکل بوده و همچنین در موقعیتهای کاری خود دائماً دچار مشکل می گردد. لذا یادگیری مهارتهای میان فردی توصیه می گردد.
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
32.238
270.61
3
001/0

درون گروهی

8.40
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
3.450-
916/0
001/0

مرد متاهل
7.35-
916/0
001/0

زن متاهل
7.850
916/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
3.450
2.14
001/0

مرد متاهل
3.900
2.14
0010/0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صدور سند مالکیت

زن متاهل
4.40-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
7.35
2.14
001/0

دختر مجرد
3.90
2.14
010/0

زن متاهل
500/0
2.14
587/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
780/0
2.14
001/0

پسر مجرد
4.440
2.14
001/0

مرد متاهل
500/0-
2.14
587/0
در کنش اجتماعی تنها بین زن و مرد متاهل تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه هشتم:اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد
جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
28.84
19.117
3
001/0

درون گروهی

618/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-20: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
2.1
245/0
001/0

زن متاهل
2
245/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
850/0
245/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
2.1
245/0
001/0

دختر مجرد
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
001/0
245/0
001/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
850/-
245/0
001/0

پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
001/0
245/0
001/0
پس اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه نهم :به نظر می رسد نگرش خانواده ی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج رابطه تاثیر دارد.

Related articles

محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

ی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۳-۴) ۱.۹۶۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.با توجه به نتایج به […]

Learn More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع p.، intertextuality، one، According

, but rather in terms of one and other (Kristeva, 1986, p. 40). Cascallana (2006, p. 98) also stated that the notion of intertextuality moves away from the traditional study of sources and influences, broadening its scope towards the dialogics of the text. Cascallana (2006) noted that a text is no longer considered as the […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی پرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

و متغیر مورد بررسی در هر سوالردیفمتغیرابعادتعدادسوالشماره سوال1رهبری تحول گرارفتار آرمانی44-3-2-1 ویژگی آرمانی48-7-6-5 ترغیب ذهنی412-11-10-9 انگیزش الهام بخش416-15-14-13 توجه و ملاحظات فردی420-19-18-17 پرسش نامه های تحقیق در مجموع شامل 49 سوال می باشند که با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.در جدول 3-3سنجه های مورد نظر در این طیف قابل مشاهده […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید